Skuggrapport: Hur väl följer Sverige Istanbulkonventionen gällande förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor?

GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) har bjudit in civilsamhället att lämna skuggrapporter för att lyfta fram sin syn på hur väl Sverige uppfyller Istanbulkonventionen.

Bakgrund

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, allmänt kallad Istanbulkonventionen, öppnades för undertecknande av medlemsstaterna 2011. Sverige undertecknade och ratificerade Istanbulkonventionen 2014.

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) övervakar hur väl de medlemsstater som har ratificerat Istanbulkonventionen följer den. En första rapportering om hur Sverige efterlevde Istanbulkonventionen vilket omfattade hela konventionen med alla artiklar lämnade Sveriges regering in 2017 till GREVIO. Vissa organisationer i civilsamhället lämnande också in rapporter till GREVIO, så kallade skuggrapporter om hur civilsamhället såg på Sveriges efterlevnad av konventionen.

Dessa rapporter har sedan analyserats av GREVIO och resulterat i ett frågeformulär från GREVIO till Sverige med fokus på särskilt utvalda teman som GREVIO ville få fördjupad rapport kring och de åtgärder regeringen vidtagit sedan den första rapporten 2017. Regeringen lämnade sin rapport med sina svar till GREVIO den 26 oktober 2023. Innan regeringens rapport lämnades in bjöd regeringen in myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer däribland Brottsofferjouren Sverige till rundabordssamtal för att ge dessa möjlighet att lämna synpunkter till regeringens rapport. 

GREVIO har även denna gång bjudit in civilsamhället att lämna skuggrapporter för att lyfta fram sin syn på hur väl Sverige uppfyller Istanbulkonventionen. Brottsofferjouren Sverige är en av dessa organisationer i civilsamhället som blivit inbjudna att lämna en skuggrapport. Skuggrapporten följer samma struktur som Istanbulkonventionen och tar endast upp de artiklar som GREVIO har bett regeringen om fördjupade svar i.

Skuggrapport GREVIO: Hur väl följer Sverige Istanbulkonventionen gällande förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor?

Skuggrapport GREVIOPDF341.49KB
Ladda ner