Remissvar: Ett förtydligat ansvar för socialnämnden

Yttrande avseende S2023/03181 Ett förtydligat ansvar för socialnämnden Inledning samt generella synpunkter på promemorian Brottsofferjouren Sverige (BOJ) välkomnar de lagändringar som utredningen föreslår. Dock vill vi framhålla att ett utökat ansvar för socialnämnden enligt vårt förmenande rimligen också måste innebära att ökade ekonomiska resurser tillkommer för att kunna axla det utökade ansvaret. Vidare uttrycker promemorian […]

Yttrande avseende S2023/03181 Ett förtydligat ansvar för socialnämnden

Inledning samt generella synpunkter på promemorian

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) välkomnar de lagändringar som utredningen föreslår. Dock vill vi framhålla att ett utökat ansvar för socialnämnden enligt vårt förmenande rimligen också måste innebära att ökade ekonomiska resurser tillkommer för att kunna axla det utökade ansvaret.

Vidare uttrycker promemorian enligt vår uppfattning inte tillräckligt tydligt att barn är mer våldsutsatta än vuxna i förhållande till andel av befolkningen. Vi saknar ett tydligt fokus på barns våldsutsatthet samt barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen. Likaså är personer med funktionsnedsättning mer våldsutsatta än personer utan funktionsnedsättning, vilket föranleder att det borde ha varit ett tydligare fokus även på funktionsrättsperspektivet i promemorian.

 Ytterligare en synpunkt är att genomgående saknar vi att vikten av samverkan med civilsamhället och dess roll inte lyfts i promemorian.

4.1. Socialnämnden ska arbeta brottsförebyggande

BOJ ser positivt på förslaget och tillstyrker ändringen. Vi instämmer även i att det bör ha karaktär av en ramlag där insatserna kan anpassas utifrån rådande situation. Dock anser vi att fokus bör ligga både på social brottsprevention och situationell. Enligt vår uppfattning behöver det situationella brottsförebyggande arbetet stärkas i en del kommuner.

4.2. Förebygga och motverka kriminalitet bland barn och unga

BOJ instämmer i att förslaget bör införlivas i SoL 5 kap 1§.

 

4.3. Ett effektivare brottsförebyggande arbete

Metoder som bygger på kunskap och erfarenhet samt utformats i standardiserade metoder ser BOJ positivt på. Det är viktigt att socialtjänsten arbetar utifrån vetenskaplig och beprövad grund och att samma metoder och strukturerade instrument används över hela landet. Insatserna bör vara individanpassade. Olika sårbarhetsfaktorer i hemmet eller hos individen såsom psykisk ohälsa, missbruk, kognitiva funktionsnedsättningar och våldsutövande eller våldsutsatthet är några exempel på faktorer som gör att insatserna behöver individanpassas utifrån den problematik som finns.  Likaså personens ålder, föräldraförmåga hos vårdnadshavare, språklig kompetens, socioekonomisk och kulturell bakgrund både hos föräldrar och barn/ungdom. Det handlar om att identifiera och fånga upp dem som är i riskmiljö och anpassa åtgärder från den specifika problembild som föreligger.

För bredare brottsförebyggande insatser är det lämpligt att samverka med civilsamhället och anordna olika aktiviteter både för vuxna och unga i utsatta områden.

4.4. Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet vilar på flera aktörer

BOJ instämmer i att flera aktörer än socialtjänsten behöver vara involverade i det brottsförebyggande arbetet, skola och förskola är exempelvis mycket viktiga aktörer här liksom polis samt hälso- och sjukvård. Dock saknar vi samarbete med civilsamhället som också fyller en stor och viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Där fyller Brottsofferjouren en viktig roll utifrån att ett tidigt och adekvat brottsofferstöd för brottsutsatta barn och unga kan förhindra att de utvecklas till gärningspersoner senare i livet. Forskning visar exempelvis att pojkar som lever med våld i nära relation har en högre risk att själva utöva våld i nära relation när de växer upp. Men även i olika samverkansgrupper för att förebygga brott kan Brottsofferjouren finnas med och bidra med sin kunskap och erfarenhet av brottsutsatthet och det stödarbete som krävs.

5. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Även BOJ förordar ett gemensamt ikraftträdande med den nya socialtjänstlagen.

 

Föredragande i detta remissvar har ledamoten i förbundsstyrelsen Yvonne Zingmark samt verksamhetsutvecklare Våld i nära relation Heléne Carlsson varit.

Sven-Erik Alhem, Förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, Generalsekreterare

Yttrande avseende S2023/03181 Ett förtydligat ansvar för socialnämnden

S2023-03181 Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämndenPDF118.09KB
Ladda ner