EU:s brottsofferdirektiv uppdateras – föreslår stärkta rättigheter för brottsoffer

Antagandet av direktivet om brottsoffers rättigheter 2012 var avgörande i utvecklingen för att stärka offrens rättigheter och en rättsskipning där brottsoffren står i fokus i EU. Nu uppdateras direktivet för att förbättra den praktiska implementeringen.

EU:s brottsofferdirektiv (2012/29/EU) fastställer miniminivåer för alla brottsoffers rättigheter, exempelvis rätt till information, stöd, skydd, individuell behovsprövning samt en mängd processuella rättigheter. Tio år efter direktivets antagande gjorde EU-kommissionen en utvärdering för att undersöka om direktivet har uppnått sin målsättning i alla EU-länder. Utvärderingen visar att även om direktivet i stort sett har gett de förväntade fördelarna och påverkat brottsoffrens rättigheter positivt, kvarstår särskilda problem i samband med implementeringen av brottsoffers rättigheter. Detta har i vissa fall lett till begränsningar av den praktiska tillämpningen av brottsoffers rättigheter och skillnader i hur medlemsstaterna har införlivat direktivet.

Målsättning med brottsofferdirektivets uppdatering

Utifrån de identifierade problemen rörande implementering med nuvarande brottsofferdirektiv utarbetade EU-kommissionen fem huvudsakliga mål med lagstiftningens uppdatering, nämligen:  

  • Effektivare tillgång till information, även till de som väljer att inte anmäla brottet till polisen
  • Skyddsåtgärder som är bättre anpassade till brottsoffrens behov
  • Bättre stöd
  • Effektivare deltagande av brottsoffer i straffrättsliga förfaranden
  • Bättre tillgång till ersättning genom att:
  1. Stärka brottsoffrens rätt att få ett beslut om ersättning från gärningspersonen under det straffrättsliga förfarandet, och
  2. Göra det bindande för staten att betala gärningspersonens ersättning till offren i god tid efter domen om ersättning från förövaren, med möjlighet för staten att senare återkräva ersättningen från förövaren.

Brottsofferjourens opinionsdrivande arbete

Brottsofferjouren har, både nationellt och genom sitt arbete inom Victim Support Europe, arbetat hårt för att brottsoffer ska få bättre möjlighet att utöva sina rättigheter i praktiken. BOJ har framför allt framhållit att rätten till domstolsbaserat stöd ska inkluderas som en självständig rätt i brottsofferdirektivet och är därför mycket glada att se introduktionen av den nya rättigheten hjälp vid domstol. Genom att ge brottsoffer fler rättigheter under hela det straffrättsliga förfarandet, oavsett deras formella ställning som part, är förhoppningen att förbättra brottsoffers erfarenheter av och förtroende för det straffrättsliga systemet. Detta hoppas BOJ kommer att bidra till att göra brottsoffers röster hörda, förbättra deras vittnesmål och förenkla deras deltagande, vilket ökar rättsväsendets effektivitet.

Läs också

Brottsoffermyndigheten: Förslag till stärkta rättigheter för brottsoffer

Frida Wheldon Verksamhetsutvecklare rättsväsende
08-550 486 19 Kontakta via e-post