Mindre stöd till brottsutsatta kvinnor

Trots att både nuvarande och tidigare regeringar tydligt velat stärka brottsofferperspektivet och satsa på ökad tillgång till brottsofferstöd, minskar Brottsofferjouren Sveriges statsbidrag från Socialstyrelsen år 2023 från 5 miljoner till 3 miljoner kronor.

Tusentals våldsutsatta kvinnor söker årligen stöd hos Brottsofferjouren och under många år har statsbidragen från Socialstyrelsen legat stabilt, eller höjts. År 2023 sänks dock bidraget med 40 procent, vilket tyvärr kommer att få stora konsekvenser för de kvinnor och flickor som söker stöd hos oss.

Under 2022 gav Brottsofferjouren stöd till 31 726 kvinnor i landets samtliga 290 kommuner och landets domstolar. I mer än 20 000 av dessa gällde våldsbrott, sexualbrott eller andra allvarliga brott mot individ. Dessa kontakter resulterade i mer än 100 000 insatser. Såväl den nuvarande som tidigare regering har lagt tydligt fokus på den målgrupp som vänder sig till oss. Ingen annan har kontakt med fler brottsutsatta än Brottsofferjouren.

Vi tycker att det är mycket märkligt att Socialstyrelsen utan att ens ange någon grund i sitt beslut kraftigt skurit ner vårt bidrag för 2023. Vi är tveklöst en av Sveriges största ideella organisationer som ger stöd åt tusentals flickor och kvinnor varje år. Varför ska de kvinnor som aktivt väljer att vända sig till Brottsofferjouren nedprioriteras av Socialstyrelsen vad gäller stödmöjligheterna?

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Statsbidragen vi mottagit genom åren har gjort att vi kunnat förbättra kunskaperna inom våld i nära relation hos våra anställda och stödjare runtom i landet. Allt för att kunna ge ett så fullgott stöd som möjligt till människor utsatta för våld i nära relation.

Till exempel har vi kunnat ta fram webbutbildningar om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även tagit fram ett flertal böcker om våld i nära relation, nu senast en om barn som bevittnat våld i hemmet. Alla våra böcker har vi kunnat dela ut gratis till yrkesverksamma och andra intresserade tack vare dessa bidrag, vilket har varit och är mycket uppskattat.

Vi sprider kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation samt människohandel och prostitution för sexuella ändamål i många olika sammanhang.

Vi har utvecklat Stöd på eget språk där BOJ kan ge stöd på över 20 olika språk och den främsta målgruppen är kvinnor utsatta för misshandel och olaga hot. Material om hedersrelaterat våld och förtryck har tagits fram på 6 olika språk. Vart ska utsatta kvinnor som inte talar svenska vända sig nu?

Utöver detta har vi också startat en nationell stödchatt samt utökat öppettiderna i vår nationella telefoncentral 116 006 till att också omfatta helger. Allt för att säkerställa en omedelbar kontakt för stödsökande årets alla dagar.

Under pandemin satsades extra statsbidrag till ideella organisationer som ger stöd till våldsutsatta kvinnor, hedersutsatta, utsatta HBTQI-personer m.fl, där Brottsofferjouren Sverige var en av många mottagare. Trots allt som föregående och nuvarande regering sagt sig vilja göra riskerar man nu att rasera en viktig verksamhet och våldsutsatta kvinnor riskerar att stå utan tillgång till stöd.

Tanken nu kan väl knappast vara att försämra möjligheterna för Brottsofferjouren att stödja alla de våldsutsatta kvinnor som varje år vänder sig till just oss?

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Presskontakter

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post
Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post