Vad ger regeringsförklaringen för hopp till brottsoffer?

Brottsoffers behov och rätt till skydd, upprättelse och återhämtning är viktiga hörnstenar i ett rättssamhälle. Detta understryks också av innehållet i EU:s brottsofferdirektiv. Bland de många viktiga frågor som inryms här återfinns ett mycket viktigt förslag om att regelverket för brottsskadeersättning ska ses över.

Att väsentligt underlätta skadeståndshanteringen för brottsutsatta har länge varit en av våra mest prioriterade frågor. Därför välkomnar vi särskilt detta förslag.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Frågan om tacklingen av den grova brottsligheten, inte minst de så kallade dödsskjutningarna i gängmiljö, ställer extremt höga krav på fullgoda utredningsresultat. Ofta förblir gängskjutningar ouppklarade. Det är av stor betydelse för tilliten till rättssystemet att de skyldiga gärningspersonerna kan lagföras i betydligt större omfattning. Det krävs då en rimlig avvägning mellan å ena sidan att åstadkomma nya verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna och å andra sidan de rättssäkerhetsproblem som är förknippade därmed.

Det är positivt att fokus sätts på brottsoffren och samhällsskyddet. Förslaget som innebär att brottsoffer inte ska behöva ändra sina levnadssätt av rädsla för att möta gärningspersoner är bra om det sker genom vissa frihetsinskränkningar som utökad användning av fotboja, vistelseförbud och kontaktförbud.

Alla människor i Sverige ska ha rätt att leva sina egna liv och barnets rättigheter måste särskilt värnas. Därför känns beskedet angeläget om en skärpt lagstiftning om hedersrelaterat våld och förtryck.

Rättssäkerheten ska gälla alla

I regeringsförklaringen saknar vi några viktiga punkter. Bland annat hade vi gärna sett ett förslag om en samlad brottsofferlag och en starkare rätt till målsägandebiträde.

Vi är starkt kritiska till förslaget att människor från andra länder som utnyttjas för prostitution ska kunna utvisas på grund av ”bristande vandel”. Alla brottsoffer har rätt att få hjälp och stöd.

Unga brottsoffer och unga lagöverträdare

Det finns ingen grupp lagöverträdare som är så viktiga att satsa på som unga. Men även unga personer som är på väg in i kriminalitet måste prioriteras. Socioekonomisk utsatthet och tidigare brottutsatthet gör barn och unga alltför ofta lättrekryterade till kriminella gäng. Därför är evidensbaserade brottsförebyggande åtgärder riktade mot barn särskilt viktiga. Barnkonventionen måsta i alla sammanhang väga tungt och barnets bästa ska alltid tillgodoses. Barn och unga måste skyddas från att utsättas för brott, bevittna brott men också från att tvingas växa upp i kriminella miljöer där de själva kan tvingas begå brott.

Stöd till brottsoffer

Det är bra att arvsfondens medelsfördelning avses breddas för att även omfatta målgruppen brottsoffer. Men det krävs mer. Civilsamhället saknar fortfarande många av de förutsättningar som måste till för att bedriva en hållbar verksamhet. Inte minst gäller detta finansieringen.

Här har civilsamhället, där de lokala brottsofferjourerna ingår, en unik roll i att informera brottsoffer om sina rättigheter och erbjuda stöd och hjälp. För att fortsättningsvis kunna bedriva en sådan verksamhet krävs ett utökat långsiktigt finansiellt stöd.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige

Brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter

Brottsofferjourens arbete grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Detta innebär ett starkt, rättssäkert samhälle där alla människors lika värde respekteras, oavsett vem man är. Avslutningsvis vill vi påpeka att det finns mycket mera i regeringsförklaringen som både kan ge hopp om förbättringar för brottsoffers rättigheter men även sådant som vi känner tveksamhet inför. Detta gäller i de många fall där ännu inte erforderliga underlag finns på bordet ens i form av utredningsförslag. Där känner vi angelägenhet att yttra oss vidare när förslag väl finns. Överhuvudtaget kommer vi noga följa regeringens arbete utifrån ett brottsoffer- och rättighetsperspektiv.

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post
Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post