Få partier lyfter det breda brottsofferperspektivet

I partiernas valmanifest möts vi i de flesta fall av en fragmentering av brottskategorier där olika partier belyser olika grupper, ofta inom gängkriminalitet eller våld i nära relation. Brottsofferjouren välkomnar givetvis insatser för att möta specifika brottsoffergruppers behov och rätt till stöd, men när det bredare brottsofferperspektivet samtidigt saknas skapar denna uppdelning snarare hierarkier. Förslag inom brottsofferområdet bör förbättra situationen för alla brottsoffer, oavsett vem man är eller vad man blivit utsatt för.

Under torsdagen presenterade Moderaterna förslag på konkreta åtgärder som de vill genomföra på brottsofferområdet. Flera av dessa förslag är sådana som Brottsofferjouren förespråkat och arbetat för under en lång tid, och som vi även lyfter i vårt manifest för brottsoffers rättigheter 2022. Det handlar bland annat om en samlad brottsofferlag, effektivare hantering av ersättning till brottsoffer och bättre information till brottsoffer.

– Sveriges brottsofferjourer har decennier av erfarenhet av att möta och ge stöd till brottsutsatta och vi har därför god kunskap om vilka förändringar som verkligen skulle göra skillnad, menar Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige.

– Vi välkomnar naturligtvis alla politiska förslag som är ämnade att stärka brottsofferperspektivet på samma sätt som vi gör i vårt manifest. Rätten till stöd är en mänsklig rättighet och ett medmänskligt stöd till alla som är i behov av stöd är särskilt viktigt, framhåller Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

Manifesten fokuserar överlag i stor utsträckning på kriminalpolitik. Lag och ordning är en viktig fråga för väljarna, vilket i slutändan handlar om trygghet och tillit till rättsväsendet. Att straff utdöms som står i proportion till brottets allvar är naturligtvis viktigt, men knappast det enda som betyder något för den som utsatts för brott.

– Oavsett resultatet av det kommande riksdagsvalet är vi alla inom Brottsofferjouren Sverige måna om att alla brottsoffer framöver ska prioriteras än bättre, avslutar Sven-Erik Alhem.

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post
Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post