Remissvar: Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

Yttrande avseende Promemoria: Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja.

Diarienummer Ju2020/04109
Justitiedepartementet

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) anför följande.

I promemorian anges att de huvudsakliga grunderna för Kriminalvårdens framställning är ekonomiska. Beläggningsgraden i fängelserna är hög vad gäller intagna med längre fängelsestraff. Antalet intagna måste med ledning därav minska.

BOJ har förståelse för den uppkomna situationen men vill ändå framhålla följande från en mer allmän utgångspunkt.

När domstol bestämmer fängelse som påföljd tror vi att det skulle uppfattas som mest korrekt att påföljden reellt – åtminstone i grunden – också ledde till en verkställighet i fängelse. Allmänheten och därmed förekommande brottsoffer uppfattar naturligen ett fängelsestraff som döms ut av domstol som just ett straff som väsentligen avtjänas i ett fängelse. Ju mer möjligheten vidgas vad gäller längden av fängelsestraff till att avtjänande möjliggörs utanför ett fängelse och påföljden trots benämningen fängelse verkställs genom att den dömde får bära en fotboja (som i hög grad begränsar friheten men som inte gör det på samma sätt som en verkställighet i fängelse) desto större kan skillnaden upplevas från vad som i allmänhet uppfattas som en fängelsepåföljd.

Ett sätt att komma ifrån problemet vore att möjliggöra för domstolarna själva att vid sidan av fängelse kunna utdöma en alternativ påföljd till fängelse som t ex kunde benämnas frihetsinskränkning genom fotboja. Då bestämde domstolen med ledning av förarbeten, lagtext och praxis i vanlig ordning vilken påföljden lämpligen skulle vara. Beroende på utformningen av lagtexten skulle en sådan reform också rimligen leda till en begränsning av antalet domar på fängelse. För de brottsutsatta vore en sådan reform lättare att förstå och respekten för vad en ”riktig” fängelsepåföljd står för skulle sannolikt öka.

Med detta sagt har BOJ för det fall våra mer övergripande synpunkter ovan inte vinner gehör ingen erinran mot vad som framförs i promemorian för att komma till rätta med överbeläggningsproblemen. Nybyggnation av fängelser torde mer långsiktigt vara ett alternativ att överväga.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Yttrande avseende Promemoria: Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

Yttrande avseende Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotbojaPDF123.90KB
Ladda ner