Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Förbundsstämma 2021

När: Fredag 24 September 2021
Tid: 09:00-17:00
Plats: Digitalt

Brottsofferjouren Sveriges förbundsstämma 2021

Kallelse har gått ut till berörda parter 2021-08-26

Förbundsstämman är Brottsofferjouren Sveriges högsta beslutande organ och beslutar om: verksamhetsinriktning, medlemsavgifter, verksamhetsplan, budget, propositioner samt inkomna motioner.

Förbundsstämman har till uppgift att behandla verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för de gångna verksamhetsåren.

Förbundsstämman genomför val av: förbundsordförande, vice förbundsordförande, övriga ledamöter till styrelsen jämte ersättare. Förbundsstämman väljer också revisorer jämte ersättare samt valberedning.

Motion till förbundsstämman kan väckas av lokal förening och enskild medlem. Har enskild motion avstyrkts av föreningen ska den ändå sändas till förbundsstyrelsen.

Beslut på stämman fattas med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av rösterna bland de närvarande ombuden plus eventuella fullmakter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

Dagordning – Förbundsstämma 2021

1. Förbundsstämmans öppnande.

2. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om förbundsstämmans behöriga
utlysande.

3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid förbundsstämman.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare vid förbundsstämman.

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser för de två föregående verksamhetsåren.

6. Behandling av revisorernas berättelser för de två föregående verksamhetsåren.

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för de två föregående verksamhetsåren.

8. Beslut om resultatdisposition.

9. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för de två föregående verksamhetsåren.

10. Beslut ifråga om
a) medlemsavgifter
b) verksamhetsinriktning

11. Val av förbundsordförande.

12. Val av vice förbundsordförande.

13. Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen jämte ersättare.

14. Val av revisorer jämte ersättare.

15. Val av valberedning.

16. Ärenden som styrelsen lägger fram för förbundsstämman.

17. Behandling av inkomna motioner.

18. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter.

19. Avslutning.

Sofia Barlind Verksamhetsutvecklare kvalitet och utvärdering
08-550 486 02 Kontakta via e-post