Nu blir det straffbart att låta barn bevittna våld

Igår röstade riksdagen igenom en ny lag som gör det straffbart att låta ett barn bevittna våld i nära relation.

Äntligen! Att barn som bevittnat våld nu betraktas som brottsoffer är en fråga som vi drivit under många år och det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter.

Monica Ekström, vice förbundsordförande

Ur regeringens lagrådsremiss den 4 mars:

”Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn föreslår därför regeringen att det införs ett nytt gradindelat brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott. Vidare föreslås att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd. För att stärka barnens ställning generellt utvidgas även uppdraget för den som är särskild företrädare för ett barn enligt lagen om särskild företrädare för barn.”


Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Läs Brottsofferjouren Sveriges remissvar Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående m.m.