Remissvar: Ett särskilt hedersbrott

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) välkomnar promemorians förslag att det införs ett nytt särskilt hedersbrott i 4 kap. brottsbalken enligt samma modell som fridskränkningsbrotten.

Yttrande avseende SOU 2020:57 – Ett särskilt hedersbrott

Till Justitiedepartementet, 2021-01-15

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) välkomnar promemorians förslag att det införs ett nytt särskilt hedersbrott i 4 kap. brottsbalken enligt samma modell som fridskränkningsbrotten.

Också i detta förtjänas enligt BOJ framhållas skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv. Barnperspektivet innebär en vuxen persons tolkning av barnets bästa till skillnad från barnets perspektiv där det är barnets röst som är i fokus. BOJ vill framhålla att det är barnets röst som sätts i fokus.

BOJ ser positivt på att 4a § första stycket och 4b § ändras så att förtals- och förolämpningsbrott enligt 5 kap. brottsbalken kan ingå i grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning respektive olaga förföljelse.

Enligt BOJ:s uppfattning bör – i enlighet med polismyndighetens synpunkter – minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjas för att bättre visa på brottets allvarliga karaktär. BOJ anser för övrigt att det kan finnas skäl att överväga en höjning av minimistraffet till två års fängelse mot bakgrund av brottets höga straffvärde.

BOJ stöder förslaget om straffskärpning vid överträdelse av kontaktförbud. Likaså stöder BOJ förslaget om att den nuvarande ansvarsfrihetsregeln i 24 § andra stycket ersätts med en bestämmelse om att straffet i ringa fall ska vara böter.

BOJ är även positiva till utredningens förslag gällande överträdelse av kontaktförbud.

Föredragande i detta remissvar har vice förbundsordförande Monica Ekström samt verksamhetsutvecklare våld i nära relation Heléne Carlsson varit.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Yttrande avseende SOU 2020_57 Ett särskilt hedersbrott

Yttrande avseende SOU 2020_57 Ett särskilt hedersbrottPDF127.80KB
Ladda ner