Remissvar: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) välkomnar promemorians förslag om förstärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Därmed tillstyrker BOJ samtliga förslag i promemorian.

Yttrande avseende SOU 2017:112 – Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Vår bedömning är att förslagen förstärker och förtydligar situationen samt möjliggör tidiga insatser för barn som är placerade tillsammans med en vårdnadshavare i skyddat boende. Det kan bidra positivt till att minska de negativa effekter som upplevelser av våld kan ha på barns psykiska och fysiska hälsa på både kort och lång sikt. Förslagen bidrar även till att öka likvärdigheten och möjligheten till utbildning för elever i skyddat boende och hem för vård eller boende. Detsamma gäller för de barn som har någon form av stöd och/eller insats, exempelvis insatser i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Även om det i praktiken torde handla om ett relativt litet antal barn, är det positivt att lagstiftningen på området blir heltäckande för att på så sätt säkerställa att alla barn får samma möjligheter till utbildning och stöd, även i en situation då de befinner sig i skyddat boende.

BOJ ser mycket positivt på att förslaget säkerställer möjligheten till fortsatt skolgång för barn som bor i skyddat boende.

BOJ stödjer förslaget att ge socialnämnden befogenheter att kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare även om det saknas samtycke från den andra. Detta bör även gälla barnets rätt till stöd och hjälp.

Vi kan dock fortfarande se att det kan finnas möjligheter till tolkningar om vad som är barnets bästa. Här utgår vi från att barnets egna åsikter kommer att tillmätas stor betydelse utifrån artikel 12 i Barnkonventionen.

I ärendets handläggning har även Elena Luckey, verksamhetsutvecklare barn och unga samt Monica Ekström, vice förbundsordförande deltagit.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Remissvar

Remissvar – Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boendePDF121.28KB
Ladda ner