Remissvar: Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående m.m.

Yttrande avseende SOU 2019:32 – Straffrättsligt skydd för
barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot
uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige instämmer i allt väsentligt i vad som förts fram i utredningen.

Vi ser positivt på att utredningen har ett tydligt barnrättsperspektiv i enighet med Barnkonventionen. Utredningen visar tydligt att barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet far illa. De barnen skulle bli stärkta av att få målsägandestatus och vi ser positivt på att de barnen skulle få en särskild företrädare.

Brottsofferjouren Sverige välkomnar utredningens förslag på att införa en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott i fjärde kapitlet brottsbalken. Detta kommer att medföra att barn som bevittnar brott kommer att synliggöras och ge de barnen möjlighet att komma till tals samt även få en förebyggande effekt av att motverka att barn utsätts för att bevittna våld mellan närstående.

Brottsofferjouren Sverige anser dock att begreppet uppleva hade varit att föredra framför bevittna för att tydligare markera konsekvenserna av våldet.

Vi vill stryka under den del av utredningen som lyfter vikten av att barn som bevittnat våld har rätt till och behöver adekvat stöd. Detta gäller alla barn oavsett var i landet barnet bor.

Vi vet precis som utredningen också visar vikten av ett väl fungerande Barnahus. Något som inte alla barn har tillgång till.
Barnets behov måste alltid omhändertas av professionella som är särskilt utbildade i att samtala med barn.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

I arbetet med detta remissvar har Elena Luckey, barn och unga på Brottsofferjouren Sverige samt Monica Ekström, vice ordförande i Brottsofferjouren Sverige, varit specialföredragande.

SOU 2019-32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

SOU 2019-32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmordPDF201.86KB
Ladda ner