Remissvar: Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Yttrande över departementspromemorian Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (DS 2019:7), Dnr A2019/00521/JÄM.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) välkomnar utredningen och tillstyrker förslagen i promemorian och ser mycket positivt på att bidraget omfattar 2 kalenderår samt att Socialstyrelsen föreslås som handläggare även för den nya förordningen.
Dock vill BOJ även framhålla vikten av att barn som bevittnar/upplever våld i nära relation också omfattas av punkten våld i nära relation. Vi tolkar förslaget så som att barnen också ingår, men det framgår inte helt tydligt i promemorian.
Vi ställer oss också positiva till att den föreslagna förordningen omfattar olika organisationer som arbetar och ger stöd inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål då det finns stor bredd och kompetens även inom mindre organisationer. Tillsammans arbetar vi för samma mål.

I behandlingen av denna remiss har förutom undertecknade även vice förbundsordförande Monica Ekström och verksamhetsutvecklare våld i nära relation Heléne Carlsson deltagit.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Remissvar Ds 2019-7

Remissvar Ds 2019-7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdetPDF122.10KB
Ladda ner