0200-21 20 19

Huvudrubriker

Remissvar

Här hittar du de remissvar Brottsofferjouren Sverige har lämnat från 2013 och framåt.
 

2017

Yttrande avseende Se Barnet SOU 2017:6

Yttrande avseende SOU 2016:70, Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Remissvar avseende betänkandet SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
 

2016

Yttrande avseende SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. 

Yttrande avseende SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning. 

Yttrande avseende SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag

Yttrande avseende SOU 2016:18 En ny strafftidslag.

Yttrande avseende SOU 2016:7 Integritet och straffskydd

Yttrande avseende SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

Yttrande avseende Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.


2015

Remissvar avseende betänkandet SOU 2015:55, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Yttrande avseende SOU 2015-57, Tillsyn över polisen och kriminalvården

Yttrande avseende SOU 2015:67, För att brott inte ska löna sig.

Yttrande avseende Ds 2015:4, Brottmålprocessen- en konsekvensanalys"

Remissvar avseende SOU 2014:86, Rättvisans pris


2014

Yttrande avseende DS 2014:35, EU-förordning om civilrättsliga åtgärder

Yttrande avseende SOU 2014:63 – Organiserad brottslighet –
förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m

Yttrande avseende Våld i nära relationer SOU 2014-49

Yttrande avseende Ds Genomförande av brottsofferdirektivet

Yttrande avseende SOU 2014:18 – Straffskalorna för allvarliga 
våldsbrott

Yttrande avseende promemorian Höjning av avgifterna till 
brottsofferfonden


2013

Kvinnor och barn i rättens gränsland, SOU 2012:45

Yttrande avseende promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

Skärpt straff för mord, Ds 2013-55

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande, Ds 2013:30

Skydd av personuppgifter för hotade och förfölja personer, DS 2013:47

Tillsyn av polisen, SOU 2013:42

Nämndemannauppdraget, SOU 2013:49

Yttrande avseende promemorian Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar

En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Brottmålsprocessen, SOU 2013:17

Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag, DS 2012:54

En tydligare organisation för Säkerhetspolisen, SOU 2012:77 och En sammanhållen svensk polis – Följdändringar i författningar, SOU 2012:78

Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, DS 2012:45
 
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad, DS 2012:52

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.