0200-21 20 19

Huvudrubriker

Rapporter

Här kan du ladda ned våra senaste undersökningar och rapporter.

VOCIARE - Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe

EU-rapporten VOCIARE, Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe, National Report Sweden, syftar till att utvärdera det praktiska genomförandet av EU:s brottsofferdirektiv i Sverige. Rapporten togs fram 2019 av Brottsofferjouren Sverige i samarbete med Victim Support Europe samt APAV - Apoio à Vítima och är skriven av Frida Wheldon, verksamhetsutvecklare inom rättsväsende på Brottsofferjouren Sverige.

EU:s brottsofferdirektiv antogs 2012 för att garantera att alla brottsoffer i Europa får tillgång till en mängd rättigheter såsom information, stöd och skydd oavsett var brottet sker och var brottsoffret bor. Sverige valde att under implementeringen endast genomföra minsta möjliga förändringar för att Sverige skulle uppfylla minimikraven i direktivet, och utnyttjade därmed inte tillfället att granska hur brottsoffer i allmänhet behandlas i Sverige och vilken service som ges av myndigheter, organisationer och andra som är i kontakt med dem. Resultatet blev att mycket få förändringar har skett i Sverige till följd av Brottsofferdirektivet. 

VOCIARE identifierar flera områden där Sverige behöver göra mer för att tillgodose att brottsoffer når alla sina rättigheter i praktiken. Exempel på områden där Sverige behöver göra mer är antagandet av en enhetlig brottsofferlagstiftning, att ge fler brottsoffer tillgång till hjälp samt att erbjuda bättre utbildning till dem som arbetar med brottsoffer.

Sammantaget uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv på många områden, och i vissa fall går vi till och med utöver minimikraven för att tillgodose brottsoffrens behov. Exempel på detta är införandet av Barnahus, rätten till målsägarbiträde och tillgång till tolk och översättning av väsentlig information. 

Det finns emellertid fortfarande områden där Sverige behöver se över implementeringen för att försäkra att alla brottsoffer och deras anhöriga har tillgång till det stöd de har rätt till, i enlighet med deras individuella behov. 

Rapport: VOCIARE - Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe (pdf)

Kommunbidragsundersökning 2018

Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Men kommuner som valt att teckna ett avtal med sin lokala brottsofferjour ligger i framkant. Det visar Brottsofferjouren Sveriges kartläggning av kommunernas bidrag för 2018 till de lokala brottsofferjourerna.

Rapport: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer 2018 (pdf)

Kartor och diagram (pptx)

Tabeller (xlsx)

 

”Det blev så bra det kunde vara” – unga vittnen berättar
Många vittnen och målsägande känner sig oroliga inför besöket på domstolen.

Vem är vem i rättssalen? Vad förväntas av mig som vittne? Måste jag träffa den tilltalade? Frågorna kan vara många. Därför finns Brottsofferjourens vittnesstöd.

Under sommaren och hösten 2017 har ett antal brottsofferjourer över hela Sverige genomfört intervjuer med 101 unga vittnen. På frågan Hur kände du dig när du kom till tingsrätten? är 77 av 101 nervösa eller oroliga. Intervjuerna har genomförts för att få bättre kunskap om hur det är att vittna som ung och hur Brottsofferjouren kan utveckla stödet till unga.

Läs hela undersökningen  ”Det blev så bra det kunde vara” – unga vittnen berättar 

 

Kommunbidragsundersökning 2015
Under föregående verksamhetsår gav landets 91 brottsofferjourer stöd till 85 000 brottsoffer, anhöriga och vittnen. För att det ideella brottsofferstödet ska fungera krävs ekonomisk stöttning från kommunerna. Beroende på i vilka kommuner brottsofferjourerna verkar har de olika förutsättning att ge brottsoffer medmänskligt stöd, hjälp och råd. Brottsofferjouren Sverige har kartlagt hur mycket landets kommuner bidrog med till sin lokala brottsofferjour under 2015.

Kommunbidragsundersökningen har genomförts under augusti–oktober 2015 och omfattar samtliga kommuner i Sverige och samtliga brottsofferjourer.

Brottsofferjourens KommunbidragsU, rapport, ht 2015 (pdf)

Brottsofferjourens KommunbidragsU, kartor och diagram länsvis, ht 2015 (pdf)

Kommunernas bidrag länsvis, tabell, ht 2015 (Excel)

Jourernas sammanlagda bidrag länsvis, tabell, ht 2015 (Excel)


Kommunbidragsundersökning 2013
Under föregående verksamhetsår gav landets 93 brottsofferjourer stöd till nästan 100 000 brottsoffer, anhöriga och vittnen. För att det ideella brottsofferstödet ska fungera krävs ekonomisk stöttning från kommunerna. Beroende på i vilka kommuner brottsofferjourerna verkar har de olika förutsättning att ge brottsoffer medmänskligt stöd, hjälp och råd. Brottsofferjourernas Riksförbund har kartlagt hur mycket landets kommuner bidrog med till sin lokala brottsofferjour under 2013.

Kommunbidragsundersökningen har genomförts under augusti–september 2013 och omfattar samtliga kommuner i Sverige och samtliga brottsofferjourer.
 
Brottsofferjourens kommunbidragsU, rapport, ht 2013 (pdf)

Diagram ur kommunbidragsU, ht 2013 (pdf)

Jourernas bidrag länsvis, tabell, ht 2013 (excel)

Kommunernas bidrag länsvis, tabell, ht 2013 (excel)

 

Brottsofferjourernas Riksförbunds synpunkter på Socialstyrelsens nya bedömningsinstrument FREDA
I rapporten redogörs för BOJs oro över det nya bedömningsinstrumentet FREDA. Bland annat riskerar FREDA att försämra samverkan mellan polis och socialtjänst samt även mellan kriminalvård och socialtjänst då inte samma hot- och riskbedömningsinstrument används. Det nya bedömningsinstrumentet klarar heller inte av att fånga upp hotbilden från de som mördar i nära relationer, vilket BOJ ser som en allvarlig brist.

Brottsofferjourernas Riksförbunds synpunkter på Socialstyrelsens nya bedömningsinstrument FREDA, 2013

 

Brottsofferjourernas Riksförbunds nationella arbete
mot våld i nära relationer 

Se till att det finns brottsoffersamordnare i alla kommuner, inrätta en barntjänst som ser till barns skydd och möjliggör en förflyttning av förövaren till jourboende istället för att flytta den våldsutsatta. Det är några av de förslag BOJ lägger fram i en rapport från 2012 om hur arbetet mot våld i nära relationer kan stärkas.

Brottsofferjourernas Riksförbunds nationella arbete mot våld i nära relationer, 2012

Kommunbidragsundersökning 2011
Varje år ger landets 100 brottsofferjourer stöd till drygt 80 000 brottsoffer, anhöriga och vittnen. För att det ideella brottsofferstödet ska fungera krävs ekonomisk stöttning från kommunerna. Beroende på i vilka kommuner brottsofferjourerna verkar har de olika förutsättning att ge brottsoffer medmänskligt stöd, hjälp och råd. Brottsofferjourernas Riksförbund har kartlagt hur mycket landets kommuner bidrog med till sin lokala brottsofferjour under 2011.

Kommunbidragsundersökningen har genomförts under augusti–november 2011. Samtliga 100 brottsofferjourer har bidragit med sina uppgifter.

BOJs kommunbidragsundersökning, rapport, 2011 (pdf)

Diagram ur kommunbidragsundersökningen, 2011 (pdf)

Jourernas bidrag länsvis, tabell, 2011 (excel)

Kommunernas bidrag länsvis, tabell, 2011 (excel)

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.