0200-21 20 19

Upp till bevis, politiker!

Innan valet gjorde Brottsofferjouren en enkät med riksdagspartierna. Såhär svarade de på två frågor av betydelse för brottsdrabbade.

Vad behöver göras för att Sverige ska uppfylla EU:s brottsofferdirektiv fullt ut?

Socialdemokraterna: En utredning tillsattes för att se vad Sverige behövde göra för att uppfylla detta. Resultatet blev ett förtydligande av vikten av tolk inför sammanträde i rätten, rätten till översättning av handlingar och information om tid och plats för sammanträden. Nu måste vi arbeta vidare med att se till att detta efterlevs. En av de största utmaningarna är att få fram tillräckligt med tolkar så brottsoffren får korrekt översättning från en kompetent och lämplig person.

Miljöpartiet: S/MP-regeringen tillsatte en utredning för att undersöka vad som behövdes för att Sverige skulle implementera EU:s brottsofferdirektiv. Resultatet blev ett förtydligande av bland annat vikten av tolk vid sammanträde i rätten, rätt till översättning av handlingar och information om tid och plats vid sammanträden. Nu kommer vi att arbeta vidare med att se till att detta förverkligas och att vi till exempel får fram tillräckligt med tolkar för korrekt översättning.

Vänsterpartiet: Instämmer helt med EU:s brottsofferdirektiv om att säkerställa att brottsoffer får information, stöd och skydd och att de får medverka i straffrättsliga förfaranden och att direktivet behöver implementeras. Har återkommande motionerat om att paragraf 13 a i förundersökningskungörelsen ska efterlevas och att alla som har rätt till målsägandebiträde ska få det. Anser också att artikel 3 om rätten att förstå och bli förstådd ska bli svensk lag.

Moderaterna: När det kommer till att stärka stödet till brottsoffer vill vi säkerställa likvärdigheten över hela landet. Men det handlar även om att den som utsatts för ett brott ska få en noggrannare uppföljning och återkoppling från polisen. Dessutom vill vi fördubbla dagens nivåer av kränkningsersättning som vi anser är för låga i dag.

Centerpartiet: Hänvisningsförstärkningen i förundersökningskungörelsen är en viktig del. Fler bör kunna få stöd genom målsägarbiträde, men även bättre information behövs för att brottsoffer ska förstå sina rättigheter. I direktivet lyfts även informationsflödet i motsatt riktning, det vill säga rätten att bli förstådd av rättsvårdande myndigheter. Det borde varje regering som tar brottsofferfrågor på allvar lyfta in i sina instruktioner till berörda myndigheter.

Liberalerna: Sverige har gjort vissa lagändringar, men det behövs mer för att vi ska leva upp till brottsofferdirektivet. Socialtjänstens kompetens att möta brottsoffer behöver förbättras. Vi är beredda att förtydliga reglerna så att polisen underlättar mer aktivt för brottsoffer att få kontakt med stödverksamheter. Det är mycket viktigt att domstolslokaler är utformade så att brottsoffer och vittnen inte behöver dela entré och väntrum med den åtalade.

Kristdemokraterna: Har ej svarat

Sverigedemokraterna: Primärt handlar det om att förtydliga i förundersökningskungörelsen för att säkerställa att brottsoffret i större utsträckning ska hänvisas till stödverksamhet. Det är även viktigt att vi inte bara ser till de miniminivåer som direktivet utgör utan har högre ambitioner. En del är förstärkt skadeståndsrätt där staten tar över ansvaret för utdelning av skadestånd och utkräver detsamma av gärningsmannen.

 

Hur vill ni att den långsiktiga finansieringen för Brottsofferjouren ska utvecklas på riks- och lokalnivå?

Socialdemokraterna: På riksnivå har regeringen höjt avgiften dömda betalar till Brottsofferfonden och vi har även gjort en omstrukturering så mer pengar går till Brottsofferjouren och mindre till forskning. Lokalt är det positivt att alltfler kommuner ingår Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med kommuner som insett vikten av Brottsofferjourens arbete.

Miljöpartiet: S/MP-regeringen har höjt avgiften som dömda betalar till Brottsofferfonden och har även genomfört en omstrukturering så att mer pengar går till Brottsofferjouren och mindre till forskning. Det är även positivt att alltfler kommuner ingår Idéburet Offentligt Partnerskap och använder detta i samarbetet med Brottsofferjouren.

Vänsterpartiet: Vi har tillsammans med regeringen tillskjutit medel till brottsofferjourerna under mandatperioden. Vi ser dock att det kan finnas behov av att göra ytterligare förstärkningar på området, men har i dagsläget inte utformat detaljerna för hur det ska se ut.

Moderaterna: Det är positivt både för jourerna och för de som utsatts för brott om det finns tydliga och långsiktiga besked kring hur stödet till brottsoffer ska vara utformat. Vi vill inte minst säkerställa likvärdigheten över landet. Alla som utsätts för brott ska få den hjälp och det stöd man behöver, oavsett var man bor.

Centerpartiet: Även här är hänvisningsförstärkningen viktig, så att flödet av ärenden kommer in till brottsofferjourerna, men sedan måste politisk vilja till för att avsätta tillräckliga medel i budgeten för det.

Liberalerna: Brottsofferjourer gör omistliga insatser, och det statliga och kommunala stödet måste vara generöst och långsiktigt. Vi vill att alla kommuner har ett etablerat samarbete med en brottsofferjour, i den egna kommunen eller i närområdet. En modell som ofta fungerar bra är att kommuner sluter överenskommelser på tre- eller fyraårsperioder och då ger stöd i relation till folkmängd.

Kristdemokraterna: Har ej svarat.

Sverigedemokraterna: Vi har föreslagit att Brottsofferjourens budget ska utökas för att ge ett bättre stöd till de lokala avdelningarna i landet samt att budgeten för ersättning för skador på grund av brott ska utökas för att täcka upp för den statliga skadeståndsgaranti som vi föreslår.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.