0200-21 20 19

Rikspolischefen vill träffa Brottsofferjouren Sverige för ett samtal

Under veckan har Brottsofferjouren Sverige fått svar från nya Rikspolischefen Anders Thornberg på det öppna brev som skickades förra veckan. Rikspolischefen vill gärna träffa oss för ett samtal.

Rikspolischef Anders Thornberg vill gärna träffa Brottsofferjouren Sverige. Det är det glädjandse resultatet av det öppna brev som skickades till Rikspolischefen förra veckan. 

- Det är mycket glädjande, säger Eva Larsson, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige.

Öppet brev


Hej!
Inledningsvis vill vi gratulera till ditt nya jobb och önskar dig lycka till. Vi hoppas att du som vi inom Brottsofferjouren Sverige vill prioritera att alla brottsoffer som vill få stöd också får det i praktiken.
Efter polisens omorganisation 2015 minskade polisens förmedling av brottsoffer dramatiskt, en minskning med 44 procent för hela riket. På tre år har närmast en halvering skett i antal ärenden, trots att våra lokala jourer varit beredda att ge stöd. Det finns ingenting som talar för att stödbehovet hos brottsoffer, anhöriga och vittnen skulle ha minskat. Därför känns det angeläget att polisens förmedling av ärenden kan fungera optimalt.

Vi har haft ett flertal möten med polisen med den förhoppningen. Din företrädare gav tidigt uttryck för en mycket positiv grundsyn som innebar att polisens ambition skulle vara att förmedlingen kunde fungera ännu bättre än vad som är absolut nödvändigt för att klara kraven i EU:s brottsofferdirektiv. Förhoppningen om en bättre förmedling grusades emellertid olyckligtvis, mycket beroende på att det nya anmälningssystemet inom polisen försenades. Men också för att användningen av det gamla systemet tilläts tillämpas parallellt under en övergångsperiod.

Nu hoppas vi att du som ny rikspolischef också inser värdet av att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen som är i behov av ett stöd också i praktiken kan få det skyndsamt och smidigt. Det stöd vi vill ge genom de lokala brottsofferjourerna avlastar polisen och bidrar till att polisen effektivt kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Men framförallt bidrar det till att de som är utsatta kan få ett medmänskligt stöd i att bearbeta vad de varit med om, vilket har stor betydelse för att få kraften tillbaka.
Som du vet har Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning konstaterat att de personer som har mycket stort eller ganska stort förtroende för polisen sjunkit från 65 till 54 procent sedan polisens omorganisation 2015.

Det som, bland annat, förändrades 2015 i samband med polisens omorganisation var att anmälningsupptagaren inte längre behövde fråga brottsoffret om kontakt önskades med brottsofferstödjande verksamhet.
Fem år har gått sedan EU beslutade om miniminormer för brottsoffer. Vi kan konstatera att Sverige inte fullt ut svarar upp mot kraven i EU:s brottsofferdirektiv, bland annat eftersom enligt vår bedömning alla brottsutsatta som är i behov av och vill få stöd inte hänvisas till stödverksamhet.

Brottsofferjourerna i hela landet vill fortsätta ge vårt bidrag till att EU:s brottsofferdirektiv kan följas med råge. Vi är övertygade om att trygga brottsoffer bidrar till en bättre rättssäkerhet för hela brottmålsförfarandet. Ett väl fungerande rättsväsende förutsätter att fler brottsoffer vågar anmäla brott och fler trygga vittnen vågar vittna.
En fullgod efterlevnad av EU:s brottsofferdirektiv ökar förutsättningarna för att fler brott klaras upp. För det enskilda brottsoffret innebär ett tidigt brottsofferstöd att rehabiliteringsprocessen påskyndas och risken för att utveckla en psykisk och fysisk ohälsa senare i livet minskar. Det finns en rent samhällsekonomisk vinst samtidigt som vinsterna för brottsutsatta aldrig kan värderas högt nog.

Avslutningsvis ser vi fram emot ett möte med dig gärna någon gång under våren för att närmare diskutera de viktiga brottsofferfrågorna.
Stockholm den 16 februari 2018

Med vänlig hälsning
Brottsofferjouren Sverige
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande.
Monica Ekström, vice förbundsordförande.
Eva Larsson, generalsekreterare.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.