0200-21 20 19

Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott

De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brå.

Av befolkningen i åldrarna 16–84 år, uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017. Det är en ökning jämfört med 2016, då andelen var 4,7 procent. Mellan 2006 och 2012 var nivån relativt stabil, men sedan 2013 har andelen som uppger sig vara utsatta för sexualbrott visat på en tydlig ökning. Det är också betydligt fler kvinnor än män som utsätts – 10,7 procent av kvinnorna jämfört med 1,6 procent av männen.

– Det är viktigt att tänka på att sexualbrott är en brottskategori som omfattar ett brett spektrum av brott. Allt från lindrigare händelser som kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt, säger Maria Söderström, utredare på Brå, Brottsförebyggande rådet.

Andelen som uppger sig vara utsatta för hot har ökat från 7,9 till 8,3 procent mellan 2016 och 2017. Fram till 2014 låg utsattheten på en relativt stabil nivå men har ökat sedan 2015. Det är en något större andel män än kvinnor som utsätts för hotbrott.

Det brott som flest oroar sig för att utsättas för är bostadsinbrott, 28 procent uppger detta. Något fler kvinnor (29 %) än män (26 %) oroar sig för det. Samtidigt har utsattheten för bostadsinbrott legat på en relativt stabil nivå sedan 2006, då den första fullskaliga undersökningen gjordes. Utsattheten ökade något 2016, från 1,6 till 1,8 procent, vilket är samma nivå som 2017.

– Det är inte så stora skillnader mellan könen när det gäller oro för att utsättas för olika typer av brott, förutom när det gäller våldtäkt och sexuella angrepp. Där är oron hos kvinnor betydligt större än hos männen, säger Sofie Ahlin, utredare på Brå.

NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år. Samtliga förändringar som beskrivs ovan gäller även när man tagit hänsyn till effekten av de metodförändringar som genomfördes 2017. Hela NTU publiceras i januari 2019.

Rapporten Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018 finns på

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.