0200-21 20 19

Debattartikel 22 februari - De osynliga barnen måste bli synliggjorda i lag

Barn som tvingas se på eller höra när en närstående blir misshandlad i hemmet är en stor grupp offer som lider i tystnad. De faller ständigt mellan stolarna då det inte finns ett lagrum till skydd för deras rättigheter. Brottsofferjouren Sverige och SE BARNEN kräver därför att barn som upplevt våld blir juridiska brottsoffer och får målsägandestatus.

Att utsättas för brott är en kränkning mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Den som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av ett brott är brottsoffer. Som brottsoffer har man rätt till stöd, skydd och ekonomisk kompensation, antingen via skadestånd från gärningspersonen eller via brottsskadeersättning från staten.

 Idag på den internationella brottsofferdagen uppmärksammas brottsoffers situation på många håll över hela världen. Vi på Brottsofferjouren Sverige och SE BARNEN vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma en grupp som idag inte har brottsofferstatus – barn som upplevt våld mot en närstående.

Ungefär vart tionde barn i Sverige växer upp med att se, höra, eller vara medveten om pågående våld i hemmet. Att den ena föräldern utgör en fara för den andra upplevs av ett barn som ett hot mot den egna överlevnaden vilket är potentiellt traumatiserande. Det finns mycket forskning som visar att det ofta är lika skadligt för ett barn att uppleva våld som att själv bli slagen. Barn som upplevt våld mot en närstående lider i högre grad av ångest, depression, tvångsbeteenden, självskadebeteenden och posttraumatiskt stressyndrom.

Utan stöd och behandling kan konsekvenserna bestå långt upp i vuxen ålder. Det finns tydliga samband mellan att tvingas uppleva våld i hemmet som barn och att utöva våld senare i livet. Flickor som vuxit upp med våld i hemmet löper drygt tre gånger större risk att bli våldsutsatta av en partner i vuxenlivet, och pojkar löper nästan fyra gånger större risk att själv bli våldsutövare som vuxna.

Med den kunskap som finns om den enorma skada som utövandet av partnervåld åsamkar barn som tvingas bevittna det är det ett svek mot barnen att inte klassa dem som brottsoffer. Eftersom barn inte har status som brottsoffer i juridisk mening riskerar de att få varken rättslig hjälp eller ekonomisk ersättning. Om ett utsatt barn har en stark och tydlig juridisk ställning är det en signal till flera samhällsinstanser – polis, rättsväsende, socialtjänst och vård, att ta barnets bästa på största allvar. Så är inte fallet idag.

En rapport från Rädda Barnen från 2009 visar att det endast är i 17% av fallen som barn omnämns i polisens förundersökningar gällande partnervåld. Att barnen finns med i förundersökningen är avgörande för vilket skydd och stöd barnet får. Barn som upplevt våld har rätt till en särskild brottsskadeersättning från staten. Ersättningen förutsätter dock att barnet finns med i förundersökningen, vilket innebär att det idag är väldigt få barn som faktiskt får den. Saknas barnet i förundersökningen är chansen betydligt lägre att socialtjänsten påbörjar en utredning för barnet och än mindre att barnet får beslut om stödinsats. Barn som upplevt våld är i stort behov av stöd och ofta av traumabehandling.

Sverige var det första land i världen att införa ett barnagaförbud 1979 och är ett vägvisarland i den internationella sammanslutningen Globala partnerskapet mot våld mot barn. Förra veckan stod Sveriges regering som värd för det internationella toppmötet ”Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit” i Stockholm. Målet med mötet var att ta nästa steg i det globala målet att förebygga och stoppa våld samt exploatering av flickor och pojkar. Att barn som upplevt våld försummas i ett land som vill framhäva sin roll som internationell vägvisare för barnets rättigheter är både förvånande och upprörande. Vi menar att sedan 1979 har Sverige gjort alldeles för lite för att garantera barns rätt till en uppväxt utan våld.

Nu är det dags att blicka framåt. Snart väntas barnkonventionen bli svensk lag, men arbetet får inte stanna där. Sverige måste vidta specifika åtgärder för att se till att barns skyddas från våld. Barn som lever med våld i hemmet måste få en tydlig juridisk status. Vi kräver därför att barn som upplevt våld blir fullvärdiga brottsoffer.

Fördelarna för barnen vore många. Barns berättelser om våld skulle tas på större allvar, de skulle få rätt till ett målsägandebiträde och rätt till skadestånd från gärningsmannen istället för en svårtillgänglig brottsskadeersättning från staten. I fem amerikanska delstater har barn som bevittnat våld mot en närstående numera målsägandestatus. Det har medfört positiva effekter för barnen då polis, socialtjänst och rättsväsende har blivit bättre på att uppmärksamma barnen och slussa dem vidare till hjälpinsatser. Vi är övertygade om att denna lagändring kommer möjliggöra att fler barn som lever i våld upptäcks och får hjälp.

 

I ett bredare perspektiv signalerar en sådan åtgärd att Sverige tar ställning mot alla former av våld mot barn, fysiskt såväl som psykiskt. Det signalerar att Sverige menar allvar med att se våld i nära relation ur ett barnrättsperspektiv. Tas kraftigare tag för att förhindra att barn upplever våld kan då även barnmisshandel förebyggas.

Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Brottsofferjouren Sverige och SE BARNEN en debatt mellan representanter från åtta riksdagspartier om barn som upplevt våld. Samtliga lovade att arbeta för att barnen ska få stärkta rättigheter. I slutet av november förra året aviserade statsminister Stefan Löfven att regeringen ska tillsätta en utredning för ett lagförslag som ska göra det straffbart att utsätta barn för situationer där de bevittnar våld och övergrepp i hemmet. Vi väntar spänt på regeringens direktiv, och vi förväntar oss att övriga riksdagspartier kommer hålla sitt löfte och göra allt för att barn som bevittnat våld ska få status som brottsoffer.

 

Emilie Tilstam, ambassadör SE BARNEN

Oscar Hedin, grundare SE BARNEN

Monica Ekström, vice förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige

Olle Cox, verksamhetsutvecklare Barn och unga, Brottsofferjouren Sverige

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.